Recordaantal deelnemers Vebego Foundation
Balanz Facilitair lichtend voorbeeld Participatiewet
Jaarrekening

Vebego Foundation

Jaarrekening 2013

Dit is de balans van Vebego Foundation. Vebego Foundation is een stichting die zelfstandig opereert. Deze balans is niet verwerkt in de hierna opgenomen groepsjaarrekening van Vebego International. Voor meer details verwijzen wij graag naar de website www.vebegofoundation.nl.

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. De vermelde bedragen zijn in duizenden euro.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

 

Balans per 31 december 2013

(in duizenden euro)

ACTIVA   31.12.2013     31.12.2012  
Totaal passiva   357     480  
             
Vlottende activa            
Nog te vorderen/vooruitbetaald   244     280  
             
Liquide middelen   113     200  
             
Totaal activa   357     480  
             
PASSIVA            
             
Eigen vermogen            
             
Saldo 1 januari   465     633  
Overschot/tekort lopende jaar   -126     -168
 
             
Totaal eigen vermogen   339     465  
             
Kortlopende schulden            

Nog te betalen/vooruit ontvangen

  18     15  
             
Terug naar boven