Elke euro wordt goed besteed
Duurzaamheid: Continu in beweging
Bestuur

Vebego in de grip

Sturing en beheersing

Vebego kent een aantal sturingsmechanismen en procedures waarmee we de kwaliteit en continuïteit waarborgen van informatie/sturingsgegevens en besluitvorming. De volgende thema’s zijn verder uitgewerkt:

  • Risico’s
  • Wet- en regelgeving
  • Managementsysteem
  • Interne audits

Algemeen

Risicobeheersing krijgt steeds meer aandacht van het management. Naleving van wet- en regelgeving, financiering, operationele- en strategische risico’s zijn de hoofdgroepen binnen het risicomanagement systeem.

Risico’s

Op het gebied van financiering (funding) is de algehele ontwikkeling van de financiële sector een risico voor veel bedrijven. Kredietfaciliteiten worden versoberd en nieuwe faciliteiten worden zeer kritisch beoordeeld. Vebego streeft ernaar om onafhankelijk te blijven van financiële instellingen. Daarnaast is Vebego zeer kritisch op investeringsplannen en deze worden vanuit meerdere disciplines beoordeeld en getoetst aan zware criteria. Veel aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van het werkkapitaal. Belangrijkste onderdeel daarvan is voor Vebego debiteurenbeheer.

 

Het aantal faillissementen is door de langdurende crisis toegenomen en is een concreet risico voor Vebego. Om dit risico te beheersen is een strak debiteurenbeleid onmisbaar. Creditchecks aan de voorkant en kort op de bal spelen bij oplopende openstaande saldi zijn hierin cruciaal. Over 2013 heeft dit beleid zijn vruchten afgeworpen.

Gezien de grote verscheidenheid van activiteiten en verdienmodellen worden operationele risico’s beoordeeld en opgepakt door de bedrijven zelf. Het feit dat steeds meer risico’s op het gebied van sociale zekerheid door de overheid worden afgewenteld op de werkgevers is voor Vebego een punt van grote aandacht.

Wet- en regelgeving

De modernisering van de Ziektewet is een voorbeeld van een overheidsmaatregel die grote impact heeft op Vebego. Deze wetswijziging biedt echter ook de nodige kansen voor Vebego om zich te onderscheiden. Op korte en middellange termijn komen de belangrijkste risico’s voor Vebego voort uit verschillende overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan de Wet Werk en Inkomen (kosten arbeidsongeschiktheid), de Wet Werk en Zekerheid (gevolgen voor de arbeidsrechten van flexkrachten) en de Participatiewet. Ook de maatregelen inzake de WMO (huishoudelijke hulp) hebben verregaande gevolgen voor Vebego. Al deze maatregelen bieden ook veel mogelijkheden voor Vebego, want waar risico’s zijn, zijn ook kansen. Verschillende werkgroepen brengen de gevolgen van alle maatregelen in kaart, en bekijken met de verschillende bedrijven hoe de bedrijfsvoering het beste kan worden aangepast aan de veranderende regelgeving. Door haar omvang is Vebego goed in staat om veel kennis en kunde bijeen te brengen en te bundelen, daardoor kunnen wij adequaat inspelen op de snel veranderende regelgeving.

Interne audits en managementsysteem

De belangrijkste financiële management systemen die binnen de bedrijven van Vebego actief zijn, hebben betrekking op de beheersbaarheid van de bedrijfsvoering. Het managen van risico’s is hier een belangrijk onderdeel van. De wet- en regelgeving wordt steeds complexer en omvangrijker. Het tempo van veranderingen en vooral de impact die deze hebben op de bedrijfsvoering zijn groot. De holding heeft in deze een controlerende en faciliterende rol richting de bedrijven. De verantwoordelijke business controllers informeren in samenwerking met de externe specialisten op het gebied van fiscale zaken, jaarrekening en loongerelateerde zaken de verschillende bedrijven over de laatste ontwikkelingen. De informatie voorziening wordt door de juridische afdeling gecompleteerd. De naleving van wet- en regelgeving wordt enerzijds door de externe accountant gecontroleerd, anderzijds door de business controllers van de holding en binnen de RVE’s. Vebego werkt met een uitgebreide checklist waarin de belangrijkste controlepunten zijn benoemd. Deze checklist met ruim 90 controle onderdelen moet ieder kwartaal door de grotere bedrijven afgewerkt worden en twee maal per jaar door de kleinere bedrijven worden doorgenomen. Door middel van een steekproef controleert een business controller van de holding de afgeronde checklists, waarbij vooral gekeken wordt of de interpretatie van de regels correct is.

Kansen

Zoals al eerder aangegeven komen de belangrijkste risico’s van Vebego voort uit de verschillende overheidsmaatregelen. Binnen de zorg zijn de politieke keuzes voor bezuinigingen de grootste risico’s voor de RVE Zorg Nederland. Door toonaangevende marktaanvoerder te zijn in ondersteunende en primaire diensten in de zorg, al dan niet met partners, kan de RVE Zorg Nederland zowel de extra- als de intramurale markt veel bieden. Door blijvend te vernieuwen en het aanbieden van een brede propositie kan RVE Zorg Nederland haar positie versterken en uitbouwen. De RVE Publieke Sector ziet de Participatiewet op haar afkomen. De kortingen op de subsidies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen de SW-activiteiten gaan raken. Door SW-bedrijven nog meer te verbinden met reguliere bedrijven van Vebego zien we mogelijkheden tot het verbeteren van de bedrijfsvoering en de effectiviteit van SW-bedrijven.

Het niet tijdig voldoen aan de laatste wet- en regelgeving is een risico voor Vebego, daarom besteden wij veel aandacht en tijd aan het up to date houden van de kennis en controle op de naleving. Door de nauwe samenwerking tussen de business controllers en de externe specialisten proberen wij ook de kansen te zien en te benutten die uit de veranderende regelgeving voortkomen.

Terug naar boven