Bericht van de Raad van Commissarissen
Close to you update
Bestuur

Directieverslag

Vebego als stabiele factor

Het gaat goed met Vebego. We bevinden ons, net als vele anderen, inmiddels in de luwte van de economische tegenwind van de afgelopen jaren. Het feit dat we de nodige successen hebben kunnen delen in de gehele groep, zorgt voor nieuwe energie. En die energie besteden we vervolgens weer graag aan verdere ontwikkeling om onze positie te verstevigen in de bestaande markten. Of juist aan een duurzame bedrijfsvoering, waarbij we continu werken aan de ontwikkeling van onze mensen. 2013 was het jaar van de nieuwe initiatieven in bijvoorbeeld medical supplies of de voorbereidingen van webbased personeelsdiensten. Over de gehele linie kijken we daarom terug op een bijzonder jaar.

 

Financiële ontwikkeling

Omzetontwikkeling

De geconsolideerde omzet van Vebego International is in 2013 gestegen naar ruim € 737 miljoen, een lichte stijging van 0,3%. Een negatieve invloed op deze stijging hebben de desinvesteringen gehad. In 2012 is nog omzet van Carrard en Zember opgenomen, dit is in 2013 geheel vervallen. De autonome groei van Vebego heeft daarentegen een positieve bijdrage geleverd van ruim 4,8% op de geconsolideerde omzet 2013. Bij de gemanagede omzet, waar de bijdrage van de joint ventures volledig wordt meegeteld, zien we een daling. De teruglopende resultaten bij onze WMO joint ventures zijn hier grotendeels debet aan. Alles in ogenschouw nemende zijn we best tevreden met de omzetontwikkeling. Ondanks de druk die op veel van onze markten door de economische omstandigheden is opgevoerd, denk daarbij aan de uitzendmarkt, zijn de meeste bedrijven in staat geweest om de omzet vast te houden.

Resultaatontwikkeling

Het geconsolideerde netto-omzetresultaat steeg in 2013 naar € 13,6 miljoen, een verbetering van € 4,4 miljoen. De oorzaak van deze verbetering kent een aantal factoren. De belangrijkste oorzaak is dat we in 2012 in het kader van de structuurwijziging een voorziening hadden opgenomen van € 3,3 miljoen. Daarnaast hebben we in dat jaar ook de opstartkosten van Hago Rail Services van € 2,5 miljoen afgeschreven. De verbetering ten opzichte van 2012 is daarnaast toe te schrijven aan de resultaatverbetering van de meeste Vebego bedrijven in 2013. Het management van de bedrijven gaat steeds beter met de moeilijke marktomstandigheden om. Uitgaven worden kritisch beoordeeld en aan de inkomstenkant worden de vele initiatieven die de bedrijven nemen beloond. Het netto resultaat toekomend aan de groep is in 2013 gestegen met € 4,8 miljoen. Het hogere operationeel resultaat is hier deels debet aan. Het verkoopresultaat van ons Franse bedrijf Carrard heeft de meeste positieve invloed op het hogere netto resultaat. Dit verkoopresultaat is terug te vinden bij de post Resultaat deelnemingen. Het Resultaat deelnemingen wordt gedempt door de afwaardering van de WMO joint ventures. Gezien de sombere financiële vooruitzichten heeft Vebego besloten om de boekwaarde van deze joint ventures te herwaarderen.

Onze toekomstverwachting is dat de investeringen en personeelsontwikkelingen meebewegen met de dynamiek van de organisatie. Daarnaast investeert Vebego in een nieuw ERP-systeem voor alle Nederlandse schoonmaakbedrijven. Vanuit onze Close to You strategie is innovatie een duidelijk speerpunt, waarin we de komende jaren blijven investeren.

Balans

De belangrijkste ratio’s zijn op peil gebleven of zelfs licht gestegen. De solvabiliteit is in 2013 uitgekomen op 28,2%. De operationele kasstromen zijn goed te noemen en stemmen tot tevredenheid. De financiële positie van Vebego is goed. Er zijn voldoende eigen middelen om de strategische visie van de RvB en de onderliggende plannen van de verschillende bedrijven te kunnen financieren.

Risico's en onzekerheden

Voor een toelichting op de risico’s en onzekerheden verwijzen wij u graag naar het artikel ‘Vebego in de grip’.

RVE Hago

Hago kijkt terug op een geslaagd jaar waarin we over alle Hago-bedrijven heen de omzet- en rendementsdoelstellingen hebben weten te behalen. De vakmanschapsstrategie, segmentatiestrategie en nieuwe dienstverleningsconcepten sluiten goed aan bij de groeiende vraag naar kwalitatief gedreven prestatiecontracten en de uitvraag via prestatie-inkoop (best value procurement). De grootste bijdrage aan omzet komt van Hago Rail Services die vanaf 2013 volledig in de boeken komt. Na de grootschalige overname en opstart in 2012 van het Nedtrain contract voor het reinigen van NS treinen, heeft de organisatie in 2013 een forse transitie doorlopen.

De vakmanschapsstrategie sluit goed aan bij de groeiende vraag naar kwalitatief gedreven prestatiecontracten

 

Een van de grootste uitdagingen voor Hago zat het afgelopen jaar in het behoud van omzet, mede door het verlies van klanten die op korte termijn en/of prijsgedreven inkopen. Daarnaast was het opvangen van de krimp in – met name – de kantorenmarkt, en faillissementen van bedrijven in voornamelijk de industrie, een grote uitdaging. De sec prijsgedreven opdrachtgever of aanbestedingen met een korte termijn focus, is een groep in de markt die Hago als kwaliteitsspeler niet primair bedient.

De nieuw gescoorde en behouden omzet in 2013 spelen met name in op de vraag naar kwalitatief hoogstaande dienstverlening ingevuld met een maatwerk aanbod. Zo kiest Hago Next - die zich nu na start-up verder stabiliseert - als antwoord op de klantvraag voor verdere taakverbreding vanuit de dagschoonmaak met aanpalende diensten als housekeeping en (klein) technisch onderhoud, waarmee Hago haar markt verder vergroot. Hiermee speelt Hago in op de vraag naar minder leveranciers en beheersbaarheid vanuit de opdrachtgever enerzijds, en vergroot Hago de multi-inzetbaarheid van de medewerkers uitmondend in aantrekkelijke, nieuwe banen anderzijds.

RVE Zorg Nederland

Het jaar 2013 werd voor de RVE Zorg Nederland gekleurd door de aangekondigde stelselwijzigingen in de zorg. Om de zorg betaalbaar te houden, grijpt de overheid hard in, met forse budgetkortingen, een strengere indicatiestelling en een verstevigde inzet op de zelfredzaamheid van burgers als gevolg. Zorgverzekeraars en gemeenten zijn volop bezig met de praktische vertaling van deze wijzigingen en sorteerden in 2013 al voor op de gewenste situatie. Vooral de huishoudelijke hulp wordt daardoor hard geraakt. Zorgaanbieders zien zich geconfronteerd met tal van uitdagingen en zijn genoodzaakt besparingen door te voeren. RVE Zorg Nederland ziet dat terugkomen in de aanbestedingen op het gebied van schoonmaak alsmede onze uitzendactiviteiten in de zorg.

De zorg groeit steeds meer toe naar één markt. Anticiperen lijkt het sleutelwoord. En precies dát heeft de RVE Zorg Nederland gedaan. Niet alleen heeft RVE Zorg Nederland haar bestaande propositie herzien, ook heeft zij op innovatieve wijze ingespeeld op de groeiende behoefte van zorgaanbieders aan oplossingen. RVE Zorg Nederland zet daarmee in op groei in de thuiszorg, de facilitaire dienstverlening en flexpools.

Anticiperen is het sleutelwoord in een snel veranderende zorgmarkt

 

Hago Zorg heeft in 2013 een sterke commerciële groei doorgemaakt. Haar retentie is goed op orde en Hago Zorg heeft een start gemaakt met de implementatie van een nieuw ERP-systeem.

EMC heeft haar focus verbreed en is in transitie van uitsluitend cure- naar care-gericht.

RVE Facilitaire Bedrijven Nederland

Voor de RVE Facilitaire Bedrijven Nederland stond 2013 in het teken van gezonde groei. Bedrijven als Westerveld, Fortron en Stoffels Bleijenberg hebben hard gewerkt aan hun positie in de markt.

Yask kende interne wijzigingen om verdere groei te kunnen bestendigen. De wijzigingen bij Yask hadden als doel, naast kostenbesparing, de commerciële en operationele slagkracht te vergroten. Dit heeft onder andere geleid tot een andere indeling van de klantenportefeuille in specifieke sectoren. Hiermee ontstaat een duidelijke focus binnen de organisatie en de daarvoor benoemde branche managers.

Fortron kende na een jaar van ingrijpende verandering een mooi jaar met de nieuwe propositie Totaal Gevelmanagement. Fortron specialiseert zich hiermee geheel op de gevel en alle onderdelen die daarmee gepaard gaan. Glasbewassing blijft overigens een belangrijk aandeel hierin. Fortron bestormt de markt met inzet van nieuwe software en hardware, zoals de Fortron Façade Brush en een softwarepakket waarmee gevel conditiemetingen geborgd en gerapporteerd worden.

Fortron introduceert de nieuwe propositie van Totaal Gevelmanagement

 

Op Schiphol, waar onder andere Hago Airport Services, SDBV en Yask Airport Information actief zijn, heeft Vebego per 1 januari 2014 haar belang in SDBV en Yask Airport Information vergroot naar 100%, zoals gepland. Vebego bekrachtigt hiermee haar rol als partner voor de luchthaven en de gehele Airport City.

Voor de middelgrote schoonmaakbedrijven, zoals Westerveld en Stoffels Bleijenberg, stond 2013 in het teken van focus op verdere uitbreiding van omzet in respectievelijk de Randstad en West-Brabant met een geheel ‘eigen’ propositie. Westerveld als premium merk en Stoffels Bleijenberg met een zeer gerichte focus op de regio.

RVE Publieke Sector

Het eerste jaar van de RVE Publieke Sector kenmerkt zich als een turbulent maar positief jaar.

De invoering van de Participatiewet in 2015 brengt voor veel van onze partners in de publieke sector grote veranderingen met zich mee. In 2013 zijn er dan ook met nog meer partijen gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerkingsconstructies, zoals overnames, joint ventures en groepsdetacheringen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan er al enkele zijn bekrachtigd. Ook in 2014 zet deze tendens zich voort en verwachten we de activiteiten van Vebego Publiek-Private Allianties verder uit te breiden met enkele samenwerkingsverbanden. Ten aanzien van de financiële resultaten van de bedrijven was 2013 een bijzonder goed jaar, waarin de strakke sturing op kosten en de voordelige weersomstandigheden voor groenvoorziening, een positieve bijdrage hebben geleverd aan de prestaties.

De RVE Publieke Sector wil de strategische partner zijn voor de publieke sector op basis van een integrale propositie, waarbij we excellente dienstverlening, kennis en inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt combineren. Naast de positieve ontwikkelingen binnen de PPA-bedrijven, zal de solide basis van de RVE dan ook uitgebreid dienen te worden met andere activiteiten die met name gemeenten kunnen ondersteunen en ontzorgen van hun toenemende verantwoordelijkheden.

Publieke sector richt zich steeds meer op het ondersteunen van gemeenten in hun toenemende verantwoordelijkheden

RVE Products & Systems

RVE Products & Systems kan terugblikken op een jaar waarbij ondanks een stevige economische tegenwind een keurige ontwikkeling zichtbaar is. Er werd een omzetgroei gerealiseerd van 6% met daarbij een stevige resultaatverbetering.

Het jaar 2013 stond vooral in het teken van de opbouw van new business initiatieven. Met de start van CleanDeal online is een unieke webwinkel gelanceerd waarmee Products & Systems als eerste binnen de professionele schoonmaak een volledig online concept voor verbruiksmaterialen op de kaart zet. De omzetontwikkeling verliep bijzonder voorspoedig en kende een structurele maandelijkse groei.

Het jaar 2013 stond vooral in het teken van het starten en opbouwen van new business initiatieven

 

Daarnaast is vorm gegeven aan een positie-opbouw binnen de markt voor medical supplies. Medeios (rolstoelen, scootmobiels, rollators) maakte in België een prachtige omzetgroei door. En tegelijkertijd werd eind 2013 een 50%-belang genomen in Axamed. Daarmee is een bijzonder breed aanbod van medical supply artikelen gegarandeerd. Met name vanuit de relaties en de bestaande positie van Alpheios binnen de Belgische gezondheidszorg zijn hier slimme dwarsverbanden mogelijk die leiden tot een mooi groeiperspectief.

Alpheios kende een goed jaar in Nederland. De business in België kwam in toenemende mate onder druk. In het algemeen hebben markten veel te verduren als gevolg van de economische crisis, de Wet ‘Scheiden van wonen en zorg’ in Nederland en nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in België. Dit alles leidt tot een vergroting van de omzet- en margedruk. Desondanks blijft de positie van Alpheios binnen dit lastige klimaat goed overeind.

RVE Personeelsdiensten

Voor de RVE Personeelsdiensten is 2013 een bijzonder zwaar jaar gebleken. Zowel Tence Inzetbureau als Sherpa International Force kampten met een moeilijke markt. Het vijfde jaar in de economische crisis zorgde voor een verdere druk op omzet en marges. Tegelijkertijd moeten deze ondernemingen zich gereed maken voor een veranderende markt. ICT en online gaan een grote rol spelen in het bemiddelen van personeel.

Tence Inzetbureau kent een hybride organisatiemodel met 11 homebases

 

Tence is in de zomer van 2013 begonnen met het uitvoeren van een renovatieplan. Hiermee gaat Tence over van een traditioneel vestigingsmodel naar een hybride organisatiemodel. In plaats van 36 vestigingen heeft de organisatie nu 11 homebases en bijna 150 mobiele intake punten. Daar ontmoeten de flexconsulenten de flexcollega’s. Ook is de dienstverlening voor een aantal grotere opdrachtgevers separaat georganiseerd in een nieuwe bedrijfsonderdeel Work Force Management. Hierdoor kan Tence niet alleen deze opdrachtgevers goed bedienen, er ontstaat bovendien in de reguliere business units meer ruimte voor aandacht voor middelgrote klanten en het eigen ondernemerschap. Het renovatieplan heeft aanzienlijke personele consequenties gehad.

Door nieuwe tools is Tence “Overal bereikbaar, altijd in de buurt!”

 

Daarnaast is een webbased programma uitgerold waardoor toegang tot gegevens voor opdrachtgever en flexcollega steeds meer online kan plaatsvinden. En waarmee het mobiele werken binnen Tence gefaciliteerd wordt. Hierdoor is Tence in staat om de productiviteit fors te verbeteren.Na de forse groei van de laatste jaren heeft Sherpa in 2013 haar operationele processen verbeterd. Daardoor is met name het contracting-product sterk verbeterd en is de organisatie gereed om verder te groeien. 
Tence Payroll, C-Port en Q-Port kenden allen een uitstekend jaar. Zowel de operationele dienstverlening en het bedrijfsresultaat lieten een stabiel opgaande lijn zien.

RVE Zwitserland

Het jaar 2013 was voor Vebego Zwitserland een succesvol jaar. De schoonmaak- facility management activiteiten hebben zich boven verwachting ontwikkeld. Naast sterke groeicijfers en een stevige resultaatverbetering bij de bestaande bedrijven (Vebego Services en Swiss Servicepool), is een stap gezet in verdere portfoliodifferentiatie en regionale groei (Suisse Romande).

Met de acquisitie van Cleaning Service heeft Vebego Zwitserland een relevante positie in de moeilijk toegankelijke schoonmaakmarkt van Genève weten te verwerven. Vebego creëert met deze overname een versnelling in groei in het Franstalige deel van Zwitserland.

Stevige doorgroei in Franstalig deel Zwitserland door overname Cleaning Service

 

Nieuwe financieringssystemen en een terugtrekkende overheid zorgen voor stijgende financiële druk binnen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Ook de tekorten op personeelsvlak worden steeds nijpender en bieden kans voor oplossingen op het gebied van personeel en facilities met Assist Healthcare en de nieuwe aanwinst CarePeople. Met de oprichting van CarePeople is in augustus 2013 een grote stap gezet binnen de gezondheidszorg. Vanuit, in eerste instantie drie locaties (Zürich, Bern en Basel), biedt CarePeople personeelsdiensten aan binnen de gezondheidszorg, alsmede private thuiszorg.

RVE België

De RVE België richt zich op twee belangrijke markten: facility services en zorg. In facility services is Vebego in België actief met het bedrijf Care. Care staat te boek als ‘Beste Werkgever’ en blinkt uit in duurzaamheid en diversiteit. Vanuit dit oogpunt is gestart met ‘New Deal’, een programma waarbij klanten aangeven welke prijs zij willen betalen voor facilities. Care vult vervolgens vanuit haar expertise en maatschappelijke bewogenheid de optimale inzet in. Een goede vorm van prestatie-inkoop. Naast optimalisatie aan de klantzijde is ook intern een optimalisatietraject doorlopen, waarbij vernieuwing van ICT (ERP) en bezetting de boventoon voerden. Care is met een slanke en daadkrachtige organisatie klaar voor het nieuwe jaar.

Care blinkt uit in duurzaamheid en diversiteit als 'Beste Werkgever'

 

In de gezondheidszorgmarkt is Assist België actief. Voornaamste aandachtspunt in 2013 was het transformeren naar het concept Assist at Home, waarbij we cliënten ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Assist blijft actief zoeken naar samenwerkingsverbanden om haar propositie verder te kunnen versterken in de zorg.

Reflex Interim, het andere Vebego-bedrijf in de zorgsector in België, kende een moeilijk jaar omdat zorginstellingen steeds meer medewerkers op eigen payroll zetten en minder gebruik maken van uitzendkrachten. We zien niet zozeer klantverlies, maar een teruggang van inleen.

RVE Duitsland

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden zijn Management 2000 en Servico in staat geweest om de omzet te laten stijgen. Beide bedrijven acteren in een compleet andere markt. Servico is actief in verschillende segmenten van de facilitaire diensten markt, terwijl Management 2000 opereert op de markt voor flexibel personeel in vooral bouw en techniek.

Met de bedrijven Hago FM, Servico FM, Eccos (instore logistic) en HDG (hotelschoonmaak) heeft Servico in 2013 het resultaat weten te verbeteren. Het bredere aanbod van diensten maakt dit bedrijf minder kwetsbaar in een markt waarbij de concurrentie groot is.

Het werkveld van Management 2000, personeelsdiensten, is mogelijk nog moeilijker. In Duitsland is het sentiment richting flexibele arbeid aanmerkelijk negatiever dan in bijvoorbeeld Nederland. Niet alleen ligt de sector onder de loep bij de sterke vakbonden, maar ook verschillende overheidsmaatregelen maken het de sector niet eenvoudiger. De druk op de marge is daardoor enorm. Naast de complexe omgeving is Management 2000 begin 2013 ook nog geconfronteerd met een lange en strenge winter, waardoor veel bouwactiviteiten lange tijd stil hebben gelegen.

RVE Frankrijk

Op 27 februari 2014 heeft Vebego haar belang van 79% in het Franse schoonmaakbedrijf K2 Propreté en haar belang van 66% in het Franse schoonmaakbedrijf K2 Santé verkocht. Dit betekent dat na de verkoop van Carrard Services halverwege 2013 ook de laatste twee bedrijven in Frankrijk zijn verkocht. Hiermee eindigt een periode van ruim 22 jaar waarin Vebego actief is geweest op de Franse markt. De eerste stappen op de Franse markt zijn gemaakt in 1992. Met latere overnames en autonome groei wist Vebego een sterke positie in Frankrijk op te bouwen. De keuze om uiteindelijk de activiteiten in Frankrijk stapsgewijs af te bouwen vloeit voort uit de strategische keuzes die Vebego een aantal jaar geleden al gemaakt heeft. Na Portugal, Italië en Engeland is nu ook Frankrijk geen onderdeel meer van de Vebego-portfolio.

Vebego geeft verdere invulling aan focusstrategie op Nederland, België en Zwitserland


Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Tot op heden is de verhouding, binnen de bezetting van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen, niet evenredig. Voor de benoemingsprocedures van de huidige leden zijn alle geschikte kandidaten beoordeeld en geselecteerd op basis van de eisen voor de posities, ongeacht hun geslacht. Voor toekomstige vacatures kijkt Vebego behalve naar de individuele eisen voor deze posities, dan ook kritisch naar de diversiteit binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Was getekend:

Namens de Raad van Bestuur

Ir. R.G. Goedmakers

S.M.C.E. Feijen

Voerendaal, 13 mei 2014

Terug naar boven