Gemanaged en geconsolideerd
Bericht van de Raad van Commissarissen
Bestuur

Corporate Governance

Door de dynamiek van Vebego hebben er in 2013 nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van corporate governance

Om alle structuurwijzigingen te kunnen borgen is het bestaande corporate legal management systeem vervangen door een nieuw systeem. Hierdoor kan de structuur effectiever worden gemonitord en kunnen taken en (gedelegeerde) verantwoordelijkheden beter inzichtelijk worden gemaakt.

Raad van Commissarissen

De aandeelhouders van Vebego hebben vrijwillig een Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld. De RvC heeft naast zijn wettelijke en statutaire toezichthoudende verantwoordelijkheid een adviesfunctie waarbij hij fungeert als kritisch klankbord. Voor het bepalen van de kaders waarin de RvC zich beweegt is er een RvC-reglement opgesteld. Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de RvC nader uitgewerkt. Ook wordt hierin de verhouding tussen de RvC en de andere bestuurlijke organen beschreven.

De RvC houdt toezicht op het hoogste bestuursorgaan, de Raad van Bestuur (RvB). Toezicht vindt plaats middels periodieke RvC bijeenkomsten, waarbij de voortgang van de onderneming wordt besproken aan de hand van een vastgestelde agenda. In deze bijeenkomst geeft de RvB terugkoppeling van de lopende zaken, investeringsvoorstellen of optimalisatietrajecten. Ook wordt hier het dashboard besproken om Vebego te besturen. De RvC stelt daarnaast gericht vragen over de onderneming of de omgeving waarin zij opereert, die de RvB dient te beantwoorden. Een commissie binnen de RvC bespreekt de persoonlijke ontwikkeling van de leden van RvB en doet een voorstel aan de aandeelhouders voor remuneratie en variabele beloning. Deze gesprekken worden gevoerd door de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvC. Tot slot is de RvC nauw betrokken bij strategievorming, zoals bijvoorbeeld bij het formuleren van de Close to You strategie en de uitrol daarvan. RvC controleert ook dit jaarverslag op inhoud, consistentie en de correctheid van maatschappelijke verantwoording.

De RvB is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van Vebego. De RvB overlegt hierover met de RvC. De RvB verschaft de RvC tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de RvC. Er is veelvuldig overleg tussen de RvB en de RvC over de waarderingsgrondslagen en de verwerking in de jaarrekening en de uitgangspunten van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

In 2013 is de RvC uitgebreid. De heer L.M. Sondag is per 1 juli 2013 toegetreden tot de RvC, waardoor deze weer uit een oneven aantal (vijf) commissarissen bestaat. Voor de benoemingsprocedure van deze nieuwe commissaris zijn alle geschikte kandidaten beoordeeld en geselecteerd op basis van de eisen voor deze positie, zoals kennis, ervaring en onafhankelijkheid.

Raad van Bestuur

De RvB bestaat sinds januari 2011 uit twee personen. Op dit moment is de voorzitter van de RvB lid van de familie Goedmakers, het andere lid niet. Als familiebedrijf hecht Vebego veel waarde aan de continuïteit in de staf en de leiding van het bedrijf. Vebego streeft ernaar dat leden van de familie Goedmakers, bij bewezen geschiktheid, deel uit maken van de RvB. Vebego benoemt haar bestuurders voor onbepaalde tijd zodat zij voldoende vertrouwen en tijd krijgen om hun beleid uit te voeren. Wanneer er een nieuwe generatie bestuurders aantreedt doen de huidige bestuurders in overleg een stap terug.

De RvB van Vebego verdeelt zijn taken naar regio en/of activiteit en is verantwoordelijk voor onder andere de algehele bedrijfsvoering, het bedrijvenportfolio, de strategie en de executie daarvan vanuit de holding. Daarnaast vallen de volgende onderdelen onder de verantwoording van de RvB: corporate communicatie, human recources, innovatie, finance & control en legal. Bij het uitvoeren van haar taken laat de RvB zich ondersteunen door de RVE-directeuren en stafdirecteuren. De RvB vergadert wekelijks over de dagelijkse gang van zaken binnen Vebego.

Managementstructuur

In 2013 is er gestart met een gewijzigde managementstructuur. Om dichter bij de business te zitten en de verantwoordelijkheden te leggen waar zij horen, zijn Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) benoemd. Voor iedere RVE is een RVE-directeur benoemd. Elke RVE-directeur heeft een eigen aandachtsgebied. Deze aandachtsgebieden zijn verdeeld naar land/regio of activiteit. Het aantal RVE-directeuren is passend voor de grootte van Vebego en haar decentrale aanpak. Alle relevante aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd in de RVE-structuur. Tevens zijn de taken binnen de RvB herverdeeld ten aanzien van de aansturing van de RVE-directeuren en stafdirecteuren. De RVE-directies sturen op hun beurt weer de bedrijfsdirecteuren en het Joint Ventures-management aan.

De volledige code vindt u hier.

 

Terug naar boven