Zorg in Zwitserland vraagt om CarePeople
Index Jaarverslag Vebego 2013
Jaarrekening

Samengevatte jaarrekening Vebego International 2013

Instructie voor de lezer

De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2013 van Vebego International N.V. Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te worden in samenhang met de volledige jaarrekening, waaronder de daarin opgenomen waarderingsgrondslagen en toelichting op de onderscheiden posten. De jaarrekening 2013 van Vebego International N.V. is te verkrijgen bij de vennootschap.

 

Uitgangspunten bij de opstelling van de geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en andere financiële overzichten

De geconsolideerde jaarrekening van Vebego International N.V., waarvan deze samengevatte jaarrekening is ontleend, is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek.

 

Groepsbalans per 31 december 2013 voor winstbestemming

(in duizenden euro)

ACTIVA   31.12.13    31.12.12 
           
Immateriële vaste activa          
Overige immateriële vaste activa 665    729   
    665    729 
           
Materiële vaste activa          
Bedrijfsgebouwen en           
bedrijfsterreinen 10.163    10.886   
Machines en installaties 9.328    8.538   
Andere vaste bedrijfsmiddelen 9.215    9.228   
    28.706    28.652 
           
Financiële vaste activa          
Deelnemingen in verbonden partijen 17.866    22.640   
Latente belastingvorderingen 2.110    2.469   
Overige vorderingen en leningen u/g 950    889   
    20.926    25.998 
           
Vlottende activa          
           
Voorraden          
Handelsvoorraden 4.525    4.557   
    4.525    4.557 
           
Vorderingen          
Handelsdebiteuren 100.803    97.417   
Overige verbonden maatschappijen 9.143    10.003   
Overige vorderingen en overlopende          
activa 11.825    13.651   
    121.771    121.071 
           
           
Liquide middelen   49.518    34.324 
           
           
    226.111    215.331 
 

PASSIVA   31.12.13    31.12.12 
           
Groepsvermogen          
Aandeel Vebego International N.V.          
in het groepsvermogen 54.552    39.579   
Aandeel Vebego International B.V.           
in het groepsvermogen 4.131    16.450   
Aandeel derden in het groepsvermogen 3.466    3.353   
    62.149    59.382 
           
Voorzieningen          
Voor pensioenen 496    549   
Voor belastingen 1.677    1.536   
Overige voorzieningen 1.437    1.246   
    3.610    3.331 
           
Langlopende schulden          
Kredietinstellingen 14    36   
Overige schulden 1.548    2.088   
    1.562    2.124 
           
Kortlopende schulden          
Kredietinstellingen 995    3.005   
Leveranciers- en handelskredieten 16.497    16.000   
Overige verbonden maatschappijen 1.820    420   
Belastingen en premies sociale          
verzekeringen 42.207    40.179   
Overige schulden en overlopende          
passiva 97.271    90.890   
           
           
    158.790    150.494 
           
           
           
           
    226.111    215.331 

 

  

 

Groepswinst- en verliesrekening over 2013

(in duizenden euro)

   2013  2012 
        
Netto omzet  737.080  734.909 
Kostprijs van de omzet  574.051  571.733 
        
Bruto-omzetresultaat  163.029  163.176 
Verkoopkosten en algemene beheerkosten  149.439  153.966 
        
Netto-omzetresultaat  13.590  9.210 
Financiele baten en lasten  0  -423 
        
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  13.590  8.787 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  -3.897  -2.804 
Resultaat deelnemingen  7.783  6.738 
        
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen  17.476  12.721 
Aandeel derden  -1.384  -1.423 
        
Resultaat  16.092  11.298 

  

 

Groepskasstroomoverzicht 2013

(in duizenden euro)

   2013   2012 
Saldo geldmiddelen einde verslagjaar  49.518   34.324 
         
Kasstroom uit operationele activiteiten:        
Netto-omzet resultaat  13.590   9.210 
Aanpassingen voor:        
- Afschrijvingen  8.963   9.481 
- Veranderingen in werkkapitaal:        
toename kortlopende vorderingen -1.860   -12.647  
afname voorraden 45   -431  
toename kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen 5.586   3.718  
   3.771   -9.360 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  26.324   9.331 
         
Ontvangen interest 761   1.117  
Ontvangen dividenden 3.624   2.234  
Betaalde interest -993   -1.564  
Betaalde winstbelasting -972   -5.021  
   2.420   -3.234 
Kasstroom uit operationele activiteiten  28.744   6.097 
         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:        
Investeringen in (im-)materiële vaste activa -10.074   -11.183  
Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa 1.131   1.213  
Investeringen in geconsolideerde ondernemingen -10.315   -5.432  
Desinvesteringen/investeringen in niet-geconsolideerde ondernemingen 8.899   -2.162  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -10.359   -17.564 
   18.385   -11.467 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten:        
Verstrekte langlopende vorderingen -359   -1.065  
Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen 298   1.473  
Ontvangsten uit langlopende schulden 0   46  
Aflossingen van langlopende schulden -22   -10  
Betaalde dividenden -6.525   -6.275  
Mutatie kredietinstellingen -2.010   2.903  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -8.618   -2.928 
         
Nettokasstroom  9.767   -14.395 
Koers- en omrekeningsverschillen  -449   165 
         
Mutatie geldmiddelen  9.318   -14.230 
Mutatie (de)consolidatie deelneming  5.876   -3.732 
Saldo geldmiddelen begin verslagjaar  34.324   52.286 
         

  

Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 4,0 miljoen (2012: € 4,6 miljoen).

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Raad van Bestuur van Vebego International N.V.

Bijgesloten samengevatte jaarrekening 2013, bestaande uit de groepsbalans, de groepswinst- en verliesrekening en het groepskasstroomoverzicht met bijbehorende toelichting, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2013 van Vebego International N.V. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 13 mei 2014.

De samengevatte jaarrekening 2013 bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening 2013 kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 2013 van Vebego International N.V.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening 2013 in overeenstemming met de grondslagen, zoals beschreven in de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 2013 op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Oordeel

Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2013 van Vebego International N.V. en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

was getekend:

Eindhoven, 13 mei 2014

 

Deloitte Accountants B.V.

Drs. H. Wieringa RA

Terug naar boven